Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elever med stort læringspotensial

Fra og med skoleåret 2016/17 er stavangerskolen i gang med en satsing innenfor et spennende område, elever med stort læringspotensial. Dette er en elevgruppe som har blitt viet for liten oppmerksomhet i norsk skole.

Formålet med denne veilederen er å gi en introduksjon til hva elever med stort læringspotensial er, og hvordan skolene skal tilnærme seg arbeidet med denne elevgruppen. Veilederen skal gi lærere og skoleledere kunnskap om hvordan de best kan møte opplæringsbehovene denne gruppen har. Veilederen inneholder også konkrete verktøy som kan brukes på egne elever for å bedre kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elevs behov og forutsetninger.

Elever som besitter faglige evner på et markant høyere nivå enn sine jevnaldrende må identifiseres og stimuleres til å utnytte disse evnene. Dette krever et inkluderende og stimulerende læringsmiljø, der læreren bidrar med faglig og emosjonell støtte. Elever med stort læringspotensial er en svært sammensatt elevgruppe. Det er viktig at lærere er i stand til å gjenkjenne elever som faller innenfor denne gruppen. Det er også viktig at skolene utvikler ulike kunnskapsbaserte strategier for å møte disse elevenes ulike behov.

Å arbeide systematisk mot denne elevgruppen er i stor grad nybrottsarbeid. Å kunne dele teoretisk og ikke minst praktisk kunnskap om arbeid med denne elevgruppen er den viktigste faktoren for å lykkes. Gjennom nettverksarbeid vil det bli lagt til rette for kompetansedeling mellom skolene.

Bærum kommune var først ut i landet med å utarbeide en nettressurs for sine skoler kalt «Evnerike barn og unge i bærumsskolen». Vi vil rette en stor takk til Bærum kommune som har latt oss få lov å bruke innholdet i deres veileder. Vi vil også takke professor Ella Cosmovici Idsøe ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, som har lest veilederen underveis og kommet med innspill.

Jørn Pedersen
Skolesjef, Stavanger kommun