Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevenes skolemiljø (Opplæringsloven kap 9a)

Opplæringsloven kapittel 9a slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordningen (SFO) har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mot mindre alvorlige krenkelser. Stortinget har vedtatt at prinsippet om nulltoleranse skal tas inn i opplæringsloven for å understreke hvor viktig det er at skolen har tydelige holdninger på dette området.  

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. Alle som arbeider på skolen skal også varsle rektor dersom de får mistanke om eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte skal være observante og fange opp og undersøke eventuelle signaler på at en elev ikke har det godt på skolen. Dette kan skje ved at en elev eller forelder forteller skolen at eleven ikke har det bra på skolen, eller gjennom skolens egne observasjoner og undersøkelser.

Blir skolen kjent med at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø, har skolen plikt til å sette inn passende tiltak i en skriftlig aktivitetsplan for eleven. Skolen skal følge opp og evaluere tiltakene i aktivitetsplanen, og sette inn nye tiltak hvis det er nødvendig. Eleven skal bli hørt og ha stor grad av medbestemmelse når det gjelder hvilke tiltak som skal settes inn.

Det er fylkesmannens oppgave å påse at skolen følger opp aktivitetsplikten i opplæringsloven. Hvis en elev eller forelder mener skolen ikke har tatt tak i saken eller ikke har behandlet saken riktig, kan saken meldes til fylkesmannen. Fylkesmannen kan også gi råd om rettighetene elevene har. Kontaktinformasjon finnes her: Fylkesmannen.

For at fylkesmannen skal behandle saken må saken først være tatt opp med rektor, og det må ha gått en uke siden saken ble tatt opp. Mener fylkesmannen at skolen ikke har oppfylt forpliktelsene sine i en sak, kan fylkesmannen gi pålegg om hva skolen skal gjøre. Hvis fylkesmannen mener skolen har gjort det man med rimelighet kan forvente og satt inn egnede tiltak, vil fylkesmannen ikke gi medhold i saken. I så tilfelle må du sende en klage til fylkesmannen, og vil sende klagen videre til Utdanningsdirektoratet for endelig avgjørelse. Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om rettighetene de har etter opplæringslovens kapittel 9A, skolens aktivitetsplikt og muligheten til å melde en sak til fylkesmannen.

Mer informasjon om elevenes skolemiljø finnes her: 

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet